Uniforum RETE

8. júna 2016

Uniforum rete je jeden z dôležitých piliérov Unifora. Sieť „uniforákov“ vznikla práve na základe potreby vytvoriť pre slovenských študentov v Taliansku a v zahraničí možnosti ako zostať v kontakte so Slovenskom a s ostatnými slovenskými študentmi.

Akým spôsobom sa môžu študenti medzi sebou osobne spoznať?
Uniforum organizuje minimálne raz do roka stretnutie, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci, ktorí sa prihlásili do Unifora rete. Na stretnutí študenti majú možnosť zoznámiť sa medzi sebou a spoznať sa s významnými osobnosťami, ktoré priamo alebo nepriamo spolupracujú s Uniforom. Stretnutia sú zamerané na to, aby sa naši študenti obohatili o nové kontakty, vedomosti a vďaka rozličným výletom a návštevám aj o nové zážitky a spomienky.

Na začiatku tohto roku sme úspešne zorganizovali prvé stretnutie Unifora s názvom „Našli sme sa“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme. Študenti mali možnosť spoznať dôležité osobnosti ako Veľvyslanca Slovenskej republiky v Ríme – Jána Šótha, Veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici – Petra Sopka, ako aj známého a významného operného speváka – Petra Dvorského, ktorý je zároveň riaditeľom Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme, a samozrejme veľa ďalších.
Fotky z prvého stretnutia nájdete v našej galérií už čoskoro.

Akým spôsobom môžu študenti o sebe vedieť?
Študenti prihlásení do Unifora majú možnosť presne vedieť, v ktorých talianskych regiónoch a mestách sa nachádzajú ostatní, a to vďaka jednému z mnohých aktivít Unifora, presnejšie na základe vytvorenej Uniforum mapy, ktorú môžete vidieť nižšie.

Uniforum-mapa

Ako medzi sebou študenti komunikujú?
Niektorí študenti už medzi sebou nadviazali kontakty na našom prvom stretnutí a veríme, že sa i naďalej kontaktujú.Ostatní medzi sebou majú možnosť komunikovať priamo v skupine na facebooku, ktorá bola určená práve na vymnieňanie informácií, zdieľanie rôznych aktivít a iné.
Takisto veľa informácií o sebe budú môcť študenti nájsť aj na našom blogu.

Ako ďalej pomáha študentom Uniforum rete?
Snažíme sa pomáhať študentom a poskytovať im informácie o rôznych príležitostiach týkajúcich sa štipendíí, stáží, konferencií, stretnutí alebo ponúk práce, či už na Slovensku alebo v Taliansku.
Snažíme sa o to, aby sa študenti v Taliansku necítili sami a bez pomoci. Uniforum rete je „sieť“, v ktorej sa nikto z nás nemôže stratiť, pretože spoločnými silami vždy nájdeme riešenie.

Aká je štruktúra Unifora rete?

 • Hlavná kategória I
  • Uniforum A: slovenskí študenti, ktorí sú riadne zapísaní na talianskych univerzitách
 • Podkategória II
  • Uniforum B: slovenskí študenti na výmenných pobytoch ako napr. Erasmus +, Erasmus Placement …
  • Uniforum C: talianski študenti, ktorí študujú slovenský jazyk
  • Uniforum D: bývalí slovenskí študenti, čo vyštudovali na talianskych univerzitách

Patríš do jednej zo skupín a chcel by si sa prihlásiť do Unifora rete?
Zápis do Unifora je bez akýchkoľvek poplatkov alebo zápisného!
Napíš nám tvoje meno a priezvisko na emailovú adresu uniforum@uniforum.sk a následne dostaneš pozývací list so všetkými potrebnými informáciami.

 UF-logo

— versione italiana —

Uniforum rete è uno dei pilastri fondamentali dell’Uniforum. La „rete“ degli studenti appartenenti all’Uniforum è nata in base all’esigenza di creare per gli studenti slovacchi all’estero le opportunità per rimanere in contatto con i colleghi connazionali e con la Slovacchia.

Qual è il modo che permette agli studenti di conoscersi personalmente e comunicare tra di loro?
Uniforum organizza almeno una volta all’anno un incontro, dove possono partecipare tutti quelli che si sono iscritti all’Uniforum rete. Durante l’incontro gli studenti hanno la possibilità di conoscersi tra di loro ma incontrare anche molte altre persone di un certo rilievo che attivamente direttamente o indirettamente collaborano con l’Uniforum. Gli incontri sono mirati ad acquisire i nuovi contatti, conoscenze e mediante diverse visite guidate e gite organizzate durante le giornate dell’incontro, regalare agli studenti un’esperienza nuova e indimenticabile.
All’inizio dell’anno 2016 abbiamo organizzato il nostro primo incontro denominato: „Ci siamo trovati“, tenutosi presso i locali dell’Ambasciata Slovacca a Roma. Gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare diverse personalità importanti del mondo diplomatico, come L’Ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia – Ján Šóth, e anche L’Ambasciatore presso la Santa Sede- Peter Sopko, ma allo stesso tempo hanno avuto la possibilità di conoscere il cantante slovacco di grande fama dell‘opera lirica – Maestro Peter Dvorský, il quale è anche il direttore dell’Istituto Culturale Slovacco a Roma, e ovviamente tante altre personalità. Sul nostro sito trovate le foto dell’incontro.

Qual è il metodo che permette agli studenti all’estero di sapere uno dell’altro?
Gli studenti che si sono iscritti all’Uniforum hanno la possibilità di sapere esattamente dove nelle diverse regioni si trovano gli altri studenti connazionali. Questo è stato possibile di realizzare tramite uno degli strumenti principali dell’Uniforum – Uniforum mappa.

Come comunicano tra di loro gli studenti?
Alcuni studenti hanno già iniziato a prendere i contatti durante il primo incontro a Roma e siamo fiduciosi che continuino a sentirci sempre. Altri, invece, comunicano tra di loro in un apposito gruppo Facebook, che è stato fatto proprio per agevolare lo scambio di informazioni, condivisione delle news importanti o le attività future etc. Tuttavia, molte informazioni si possono trarre dalle interviste agli studenti pubblicate nel blog.

Come aiuta Uniforum rete agli studenti?
Cerchiamo di aiutare agli studenti e condividere informazioni riguardanti le opportunità di stage, borse di studio, conferenze, incontri o diverse offerte di lavoro, in Italia o in Slovacchia.
In questo modo ci mettiamo d’impegno per far sentire gli studenti all’estero tutelati e in un certo senso protetti e uniti. Uniforum rete, è la „rete“ nella quale non si perde nessuno di noi, perché insieme riusciamo a fare grandi cose e trovare le soluzioni nelle difficoltà.

Qual è la struttura dell’Uniforum rete?
Team organizzativo formato da: Dott. Adrián Staňo, Dott.ssa Vladislava Stanková, Dott.ssa Žaneta Mókosová, Dott. Marián Borsuk.

 • Categoria principale I
  • Uniforum A: gli studenti slovacchi, che sono regolarmente iscritti presso le università estere (per il momento quelle italiane).
 • Sotto cattegoria II
  • Uniforum B: gli studenti slovacchi, che si trovano in Italia per gli studi mediante i programmi di scambio o , erasmus, erasmus placement ,etc.
  • Uniforum C: gli studenti italiani che studiano la lingua slovacca
  • Uniforum D: coloro che sono laureati presso una delle università italiane

Appartieni a una delle categorie sopra riportate e vorresti far parte dell’Uniforum rete?
Iscriviti all’Uniforum gratuitamente!
Invia un’email con il tuo nome e cognome sull’indirizzo uniforum.it@gmail.com o uniforum@uniforum.sk e noi ti invieremo la lettere d’invito con tutte le informazioni.